บริษัทเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2537 ในนามของ บริษัท พานาเชน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักประเภทเช่าซื้อ ต่อมาเมื่อปี 2547 บริษัทได้แปรสภาพเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน โดยดำเนินธุรกิจเช่าซื้อและการลงทุนเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี 2550 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา กับบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คุณจริยา นักสอน นับได้ว่าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในผลงานจากลูกค้า จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านสื่อป้ายโฆษณาในระยะเวลาอันสั้น

          ภายหลังการร่วมลงทุนในธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาแบบครบวงจร ขยายการดำเนินงานสู่สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ทุกรูปแบบ รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร

          และด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในด้านสื่อโฆษณาแบบครบวงจรที่มีคุณภาพของประเทศ เมื่อต้นปี 2555 บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโฆษณา