Board of Directors

นายยุทธ ชินสุภัคกุล

ประธานกรรมการ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

รองประธานกรรมการ

นายฉาย บุนนาค

กรรมการ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์

กรรมการ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการ

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ

กรรมการ

นายก่อโชค แสงทองอร่าม

กรรมการ

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปรานี รัตคาม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายชาลี ดิษฐลักษณ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาวมัธยา โอสถานนท์

กรรมการอิสระ