เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – AQUA

ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดจองซื้อวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทางตามลิงค์ด้านล่าง