Nomination and Remuneration Committee

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวปรานี รัตคาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชาลี ดิษฐลักษณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน