ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,697

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.37
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,313

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
50.13

ข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1นาย ปกรณ์ มงคลธาดา1,026,970,30017.37
2น.ส. อรอร อัครเศรณี422,741,6007.15
3น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์334,933,4005.66
4นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์317,995,4005.38
5นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี305,057,2005.16
6บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)300,000,0005.07
7บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)200,000,0003.38
8บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)181,790,7003.07
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด128,453,8702.17
10น.ส. อริสษา สิงห์ซอม112,240,8001.90