Management Team

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ)

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน