ลำดับรายการดาวน์โหลด
1งบการเงิน สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2566Click
2Financial Statements Quarter 2.2023Click
3งบการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566Click
4Financial Statements Quarter 3.2023Click
5โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (มีเฉพาะภาษาไทย)Click
6หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นClick
7The Criteria for shareholdersClick
8แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา (แบบ ก.)Click
9Form for proposing agenda (Form A)Click
10แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล (แบบ ข.)Click
11Form for proposing nominee to be elected as Director (Form B)Click
12แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ ค)Click
13Information of Proposed Candidate for Director (Form C)Click